Sakrament Bierzmowania dla dorosłych po ukończeniu 21 roku życia

BISKUP ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKI

 

Rozporz±dzenie duszpasterskie w sprawie udzielania sakramentu bierzmowania
w sytuacjach nadzwyczajnych

 

Przyjęcie sakramentu bierzmowania, który należy do sakramentów wtajemniczenia chrzecijańskiego, jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu, gdy poprzez bierzmowanie ochrzczeni "jeszcze cilej wi±ż± się z Kociołem, otrzymuj± szczególna moc Ducha ¦więtego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowi±zani s±, jako prawdziwi wiadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej" (KKK 1285). Chociaż wiec sakrament chrztu jest ważny i skuteczny bez bierzmowania i Eucharystii, to jednak wtajemniczenie chrzecijańskie pozostaje nie dopełnione (por. KKK 1306). Dlatego każdy ochrzczony jeszcze nie bierzmowany może i powinien otrzymać sakrament bierzmowania (por. kan. 889, § 1 KPK).

 

Wierni maja obowi±zek przyj±ć sakrament bierzmowania w odpowiednim czasie (por. kan. 890 KPK). Ponieważ zdarzaj± się zaniedbania tego obowi±zku, dlatego niniejszym rozporz±dzeniem okrelam zasady, jakimi należy się kierować przy udzielaniu sakramentu bierzmowania w sytuacjach nadzwyczajnych.

 

A. Należy uznać, że kandydat do bierzmowania znajduje się w sytuacji nadzwyczajnej
w nast
ępuj±cych okolicznociach:

1. Bezporednie przygotowanie do maleństwa ("Katolicy, którzy nie przyjęli jeszcze sakramentu bierzmowania, powinni go przyj±ć przed zawarciem maleństwa, gdy to jest możliwe bez poważnej niedogodnoci" – kan.1065 § 1 KPK).

2. Zamiar uregulowania zwi±zku niesakramentalnego. Osoby żyj±ce w zwi±zku niesakramentalnym to te, które zawarły tylko kontrakt cywilny, jak również żyj±ce
w konkubinacie.

3. Pragnienie pełnienia funkcji ojca lub matki chrzestnej po ukończeniu 21 roku życia.

4. Emigracja zarobkowa młodzieży.

5. Chęć przyjęcia sakramentu bierzmowania przez osobę dorosła (po ukończeniu 21 roku życia).

 

B. Obowi±zki duszpasterza wobec kandydatów

1. Należy wyjanić powody, dla których kandydat zrezygnował z przyst±pienia do sakramentu

bierzmowania w okresie katechizacji.

2. Trzeba dokonać oceny sytuacji religijnej kandydata w zakresie wiedzy i praktyk religijnych oraz dotychczasowej edukacji religijnej.

3. Jeżeli kandydat do bierzmowania żyje w zwi±zku niesakramentalnym, powinien najpierw przyj±ć sakrament maleństwa, a dopiero po nim – w możliwie najbliższym terminie – sakrament bierzmowania. W takiej sytuacji przygotowanie do maleństwa powinno być poł±czone z przygotowaniem do bierzmowania.

 

C. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania

1. Przygotowanie do bierzmowania kandydatów będ±cych w sytuacjach nadzwyczajnych powinno z zasady odbywać się w rodzinnej parafii kandydata.

2. Odpowiedzialnym za przygotowanie do bierzmowania jest proboszcz parafii lub delegowany przez niego prezbiter.

3. Za podstawę programowa przygotowania do sakramentu bierzmowania należy przyj±ć treci zawarte w Kompendium Katechizmu Kocioła Katolickiego.

4. Kandydat powinien uczestniczyć w spotkaniach tematycznie odpowiadaj±cych pięciu etapom diecezjalnego programu dla bierzmowanych:

Etap I: Dlaczego warto wierzyć? (zeszyt 1, s. 47nn) i przyj±ć sakrament bierzmowania?

(zeszyt 1 s. 53nn)

Etap II: Nawrócenie do Boga (zeszyt 2, s. 39nn)

Etap III: Modlitwa (zeszyt 3, s. 13nn) i znaki wiary (zeszyt 3, s. 23nn)

Etap IV: Po co maleństwo? (zeszyt 4a, s. 49nn)

Etap V: Jak rozpoznać i realizować otrzymane dary Ducha? (zeszyt 5, s. 5nn)

5. Ostatnie ze spotkanie powinno być zarazem bezporednim przygotowaniem do uczestnictwa w liturgii sakramentu bierzmowania.

6. Kandydat powinien przyst±pić do sakramentu pokuty w czasie stosownym, pozwalaj±cym na godne i owocne przeżycie spowiedzi. Nie należy jej odkładać na dzień bierzmowania.

7. Wybrany wiadek bierzmowania powinien gwarantować gotowo¶ć wsparcia kandydata
w jego dalszym
życiu wiary.

8. Po przygotowaniu kandydat do bierzmowania otrzymuje dokument zaopatrzony w pieczęć parafialna i podpis księdza proboszcza (wzór karty w zał±czniku).

 

D. Miejsce i czas bierzmowania

1. Sakrament bierzmowania dla kandydatów w sytuacjach nadzwyczajnych będzie udzielany naprzemiennie w Katedrze (miesi±ce parzyste) i Konkatedrze (miesi±ce nieparzyste).

2. Stałym terminem bierzmowania będzie pierwszy poniedziałek miesi±ca.

3. Sakrament będzie sprawowany podczas mszy w. o godz. 18.00.

4. Kandydat i wiadek winni przybyć do wi±tyni na godzinę przed rozpoczęciem mszy więtej.

5. O godzinie 17.00 kapłan odpowiedzialny za liturgie, spotka się z uczestnikami, sporz±dzi listę kandydatów do bierzmowania i odbierze od nich dokumenty upoważniaj±ce do przyjęcia sakramentu.

6. Po zakończonej mszy w. bierzmowani otrzymuj± ¶wiadectwo potwierdzaj±ce przyjęcie sakramentu.

7. Parafia katedralna/konkatedralna dokonuje zapisu w Księdze Bierzmowanych i przesyła wiadectwo bierzmowania do parafii chrztu osoby bierzmowanej.

 

Niniejsze rozporz±dzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

 

 

¦więta

Wtorek, II Tydzień Adwentu Rok B, II Dzień Powszedn

Liturgia słowa

Czytania:

  • Ewangelia:

Licznik

Liczba wy¶wietleń:
3402145

Polecamy strony

Zegar